Privacy policy és cookie

Privacy ↴
Cookies ↴


Privacy

 

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK ÉS BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 679/2016/EU RENDELET  12. CIKKÉNEK ÉS AZ AZT KÖVETŐ CIKKEK   ÉRTELMÉBEN

A LUCART SPA (székhely: Via Ciarpi 77., HÉA-szám és adóazonosító szám:  00145780466) törvényes képviselője személyében, mint adatkezelő, mindig is kiemelt figyelmet fordított a személyes adatok védelmére, a titoktartás elvének és az emberi méltóság tiszteletben tartására.

Az EU új 679/2016 rendelete értelmében a személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie az elszámolhatóság elve szerint. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

Ez az elv különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra vonatkozik (lásd a 679/2016/EU rendelet  13. és 14. cikkét) annak érdekében, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá, hogy az érintetteknek jogukban álljon megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról (lásd a 679/2016/EU rendeletet 39. bekezdését).

A fentiek értelmében kérjük, olvassa el a következő tájékoztatót.

A LUCART SPA (székhely: Via Ciarpi 77., HÉA-szám és adóazonosító szám:  00145780466) törvényes képviselője személyében, mint adatkezelő a 2016/679/EU rendelet értelmében ezennel tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelő által megszerzett vagy a továbbiakban harmadik fél által igényelt és/vagy közölt őt érintő szükséges személyes adatok az alábbiakban felsorolt célokra kerülnek felhasználásra.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGSZERŰSÉGE

A 679/2016/EU rendelet szerint a személyes adatokat:

- jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell kezelni (5.  cikk);

- a személyes adatokat meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtik, és azokat e célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezelik (5.  cikk);

Az adatgyűjtés céljai a következőek:

· A meglévő szerződéses/szerződéskötést megelőző jogviszony folytatására vonatkozó funkcionális tevékenységeket szolgáló és/vagy azokat kiegészítő célok elérése;

· Általános könyvelés, számla kiállítás, hitelkezelés, a törvény által előírt polgári és adójogi kötelezettségek, valamint az archívumok frissítése;

· Az érintett elégedettségi fokának felmérése az adatgyűjtő által nyújtott termék és szolgáltatás minősége tekintetében, beleértve a statisztikai elemzést is;

· Az adatokat szolgálati közlemények megküldése, pontosítási kérelmek és jelzések, a megkötött szerződéses viszonnyal kapcsolatos panaszok kezelése, valamint annak véghezvitele érdekében kezelik.

Az érintettre vonatkozó vagy tőle gyűjtött esetleges személyes adatokat ennek előzetes hozzájárulása után marketing célokra is fel lehet (azaz, többek közt: reklám- és kereskedelmi események promóciójára, hirdetési kampányok küldésére, promóciókra és ajánlatokra), melyeket az adatkezelő automatikus és hagyományos módszerrel egyaránt végrehajthat.

AZ ADATKEZELÉS MÓDSZERE ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az adatkezelést titoktartásra kötelezett személyek végzik számítógépes és/vagy papír alapú eszközök segítségével a céllal összefüggő logikával oly módon, hogy annak biztonságát és az adatok titkosságát biztosítsák. Az összegyűjtött adatokat a törvény értelmében nem hozzák nyilvánosságra és nem közlik harmadik féllel.

ADATKÖZLÉS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE

Az Ön személyes adatai csak és kizárólag a fent említett célok érdekében szolgáltathatók ki általunk ismert harmadik fél, különösen az alábbi kategóriájú alanyok részére:

- Külső vállalatok, melyek nevünkben végeznek szolgáltatásokat;

- Intézmények és közigazgatási szervek a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében;

- Szakembereknek, akik segítséget nyújthatnak a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében.

E személyek a személyes adatokat külső felelősként kezelik.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A 679/2016/EU rendelet „A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek“ című 5. cikke értelmében a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak a hatályos jogszabályokkal kapcsolatos követelményeket betartva kerülhet sor (például a számvitel vonatkozásában).

AZ ÉRINTETT JOGAI

A hatályos jogszabályok értelmében az érintett a 679/2016/EU rendeletben kifejtett módon érvényesítheti jogait az adatkezelővel szemben, nevezetesen:

HOZZÁFÉRÉSI JOG

15.  cikk

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

1. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

2. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

16.  cikk

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

17.  cikk

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.

2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3. Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

18. cikk

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

20.  cikk

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3. Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

21.  cikk

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A fent említett jogok mellett az érintett jogosult a hozzájárulás visszavonására megfelelő kérelem alapján, valamint jogosult arra, hogy panasszal forduljon az ellenőrző Hatóságokhoz a törvényben foglalt feltételeknek megfelelően.

ADATKEZELŐ ÉS ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK

Az adatkezelő a LUCART SPA (székhely: Via Ciarpi 77., HÉA-szám és adószám:  00145780466) törvényes képviselője személyében, mint adatkezelő.

Bármilyen egyéb információért elérhetőségünk: privacy@lucartgroup.com 

LUCART SPA

 

Cookies

 

A Lucart Spa oldalfunkcionális illetve ezzel egyenértékű cookie-kat használ ( ellenőrző hatóság 2014.5.8. rendelkezése), amelyek a következők:

-munkamenet (ideiglenes) cookie-k: elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználó böngészni tudjon az oldalon.

-statisztikai funkciókatkezelő cookie-k: ezek adatokat gyűjtenek a hozzáférések számáról és az oldal látogatásainak módjáról.

-funkcionális cookie-k: ezek teszik lehetővé az oldal különböző módokon történő böngészését, és javítják a felhasználói élményt (pl. a nyelvek beállításával, termékek kiválasztásával)

Ezek acookie-k névtelen formában gyűjtenek adatokat a honlap használatáról (pl. a felhasználók számáról). Az adatokat összegyűjtött formában kezelik, profilalkotásra nem használják fel.

Felhívjuk látogatóink figyelmét arra, hogy cookie-kat bármikor engedélyezheti vagy letilthatja a böngésző beállításai között:

• Google Chrome

• Firefox

• Internet Explorer

• Safari

• Opera

 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK GYAKORLÁSA A 679/2016/EU RENDELET ÉRTELMÉBEN 
Download form

Válassza ki az oldal nyelvét: Italiano English Français Español Deutsch Magyar

Bezár
Bezár
--
    --
      --